בדיקת חמץ

סיפור הגדה / עשר מכות
הגדה להורדה | שיעורים בהלכות פסח | שאל את הרב | סדנאות יהדות | חברותא

בלילה שלפני פסח בודקים אם לא נשארו פרורי חמץ בפינות הבית, לסיום אומרים "כל חמירא" מההגדה ומבטלים את החמץ. את הפרורים שנשארו שורפים למחרת בבוקר בשריפת חמץ.
א. בתחילת ליל י"ד בניסן לאחר תפילת מעריב, בודקים את החמץ. צריך להפסיק בצאת הכוכבים את כל העיסוקים, כולל לימוד תורה, להתפלל מעריב, ולבדוק מיד את החמץ. (אם אין גבר בבית, חובת הבדיקה מוטלת על האשה, וכמובן גם כל שאר דיני ביעור וביטול החמץ)
ב. נוהגים לנקות את הבית ביום י"ג בניסן, כדי להכינו לבדיקת חמץ.

ג. לפני בדיקת חמץ מרכזים את החמץ שנשאר לארוחת הערב והבוקר בפינה אחת. יש נוהגים להניח בבית, לפני הבדיקה, עשרה פתיתי לחם כדי שימצאם הבודק בזמן הבדיקה. כדי למנוע פיזור החמץ בבית, עוטפים פתיתי חמץ אלו בניילון. "ד. הפתיתים יהיו קטנים מ"כזית [רצוי שהמניח את הפתיתים ירשום לעצמו היכן הניחם, כדי שאם הבודק לא ימצאם, יוכל לסלקם משם לפני הפסח.]

ה. הבדיקה נעשית באמצעות נר יחיד ולא לאור אבוקה [אבוקה היא מספר נרות המחוברים יחד כגון נר הבדלה]. אור החשמל אינו כשר לבדיקה כיון שאינו מגיע לחורים ולסדקים ולכל פינות הבית, ולכן יש לבדוק בנר. במקום שיש חשש לבדוק בנר מחשש דליקה, בודקים בפנס כיס

ו. לפני התחלת הבדיקה רצוי ליטול ידים, ומברכים: "ברוך ... אשר קדשנו במצוותיו וצונו על ביעור חמץ". יש להזהר שלא לדבר בין הברכה לתחילת הבדיקה. (ואם דבר שלא מענין הבדיקה, חוזר ומברך). וטוב שלא לדבר דברים שאינם צורך הבדיקה, עד לאחר גמר הבדיקה. באם הטלפון מצלצל ואין מישהו אחר שיענה נראה שמותר לגשת ולשמוע במה המדובר. אם יכול לדחות את השיחה לאחר הבדיקה - ידחה, ואם לא יקצר ויחזור להמשיך את הבדיקה

ז. כל מקום שרגילים להכניס בו לפעמים חמץ חייב בבדיקה. בבית שיש בו ילדים קטנים, כל הבית במקום שיד הקטנים מגעת נחשב למקום שמכניסים בו חמץ וטעון בדיקה

ח. כמו כן חייבים בבדיקה מכונית, חנות, משרד ומחסן

ט. בבית משותף חייב כל אחד מהשכנים לבדוק את החמץ בחדר המדרגות, בארון החשמל ובמקלט ויבדוק שם מיד לאחר הבדיקה בביתו. (ויכולים השכנים למנות אחד מביניהם לבדוק עבור כולם.) [ראה סעיף ה לקמן בדיני מכירת חמץ.]

י. דירה, חדר או ארון שנמכרים לגוי אינם חייבים בבדיקה

יא. מקומות שנוקו היטב לפני ליל י"ד, כגון ארונות המטבח, מקרר ומקפיא, ארונות הבגדים והכיסים, ולאחר הניקוי נשמרו שלא יוכנס בהם חמץ, אין צורך לבדקם.

יב. לאחר הבדיקה יש לשים את כל החמץ שנמצא בבדיקה, וכן את כל החמץ שנשאר בשביל ארוחת הבוקר, סגור היטב ובמקום שמור, שלא יתפזר בבית, ושורפים אותו למחרת בשריפת חמץ

יג. חנויות שלא נמכרו לגוי לפסח, כגון חנויות שתהיינה פתוחות גם בפסח (למכירת דברים שאין בהם חמץ), ועדין מוכרים בהן חמץ בליל בדיקת חמץ, צריך לבדוק בהן את החמץ עם גמר המכירה בלילה, או עם גמר מכירת החמץ ביום י"ד בבוקר

יד. לאחר בדיקת החמץ צריך לבטלו בלב שלם, ולהחליט שהחמץ לגביו הוא כעפר הארץ ואינו חשוב כלום. צריך לומר את נוסח הביטול המובא בסידורים ובהגדה של פסח בשפה הארמית. ואם אינו מבין יאמר כך: "כל חמץ ושאור שנמצא ברשותי שלא ראיתיו ושלא בערתיו, יבטל כעפר הארץ." (ראה להלן בדיני שריפת חמץ.)

נוסח ביטול חמץ בארמית: "כל חמירא וחמיעא דאכא ברשותי, דלא חמיתה ודלא בערתה ודלא ידענא ליה, לבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא".

מאמר מס' 5
מאמר הבא: מכירת חמץ לגוי
מאמר הקודם:שריפת חמץ

© כל הזכויות שמורת ללמוד וללמד

Design by OS Templates

אין לעשות שימוש מסחרי בתכני האתר. מותר להדפיס ולהפיץ לתועלת הציבור את דפי הלכות פסח

בכל שאלה תוכלו לפנות במייל office@lltorah.net או בטלפון 052-7606810 | פסח כשר ושמח אתר ללמוד וללמד. >>