תפילת ראש השנה

עיקר התפילה בראש השנה הוא המלכת הקב"ה בעולם. שיסורו הרע והרשע מן העולם, יתגלה לכל כי הקב"ה הוא הבורא, ויקבלו כולם את מלכותו וקיום מצוותיו. עם זה התפילה כוללת גם תפילות לחיים טובים של הפרט והכלל.

תפילת ראש השנה כוללת גם תוספת פיוטים מעיני היום במקומות שונים בתפילה, ואחרי תפילת העמידה מוסיפים גם תפילת "אבינו מלכנו". תפילת העמידה של ראש השנה כוללת בקשות ותחנונים על גילוי מלכות שמים, גילוי כבוד ה', וגילוי כבודו של עם ישראל עובדי ה', ושתתפשט מלכות ה' בכל העולם.

בבוקר ראש השנה פותחים בתפילת שחרית לאחר מכן אמירת אבינו מלכינו, קריאת התורה וההפטרה תקיעת שופר ותפילת מוסף ארוכה ומיוחדת עיקר השינוי והתוספת ביום הדין הוא בתפילת המוסף.

תפילת מוסף

תפילת מוסף היא תפילה מיוחדת הנאמרת בשבתות ובחגים. בתפילה מוזכרים עניני היום והיא נאמרת לזכר הקורבנות המיוחדים שהוקרבו בבית המקדש בימים אלו. תחילת התפילה בתפילה המרגשת "הנני העני ממעש" בה פותח החזן את התפילה בבקשה ובתחנונים שיתקבלו תפילותיו ויהיה שליח ציבור טוב ותפילתו ותפילת כל שולחיו תתקבל בשמיים. לאחר מכן החזן אומר חצי קדיש ונעמדים לתפילת העמידה.
בתחילה אומרים כל הקהל את תפילת העמידה בלחש, ובסיום חוזר שליח הציבור על התפילה עם תוספות של קדושה פיוטים ותקיעה בשופר.
תפילת הלחש בראש השנה הינה ארוכה .(20-30 דקות) תפילת שליח הציבור כשעתיים.
מתחילים בשלוש ברכות הקבועות, מגן אברהם, אתה גיבור והמלך הקדוש, לאחר מכן אתה בחרתנו, הזכרת מוספי ראש השנה שהוקרבו בבית המקדש, עלינו לשבח ואמירת מלכויות זכרונות ושפרות כפי שיבואר בהמשך. בסיום ברכות רצה, מודים המברך את עמו ישראל בשלום.
:למתחילים מובא קיצור דיני תפילת העמידה
תפילת העמידה מכונה תפילת שמונה עשרה מפני שביום חול כוללת 18 ברכות, בשבתות וחגים התפילה כוללת את 3 הברכות הראשונות הקבועות 3 האחרונות הקבועות ובאמצע ברכות מיוחדת ליום השבת/חג. תפילת שמונה עשרה של לחש נאמרת בעמידה. לפני התפילה יש לפסוע שלוש פסיעות אחורה ולחזור קדימה. לאחר מכן עומדים ברגליים צמודות במהלך כל התפילה עד לסיום. בסיום התפילה פוסעים שלוש פסיעות אחורה אומרים עושה שלום במרומיו נעים ימינה ושמאלה ופוסעים קדימה. כאשר מתפללים בבית הכנסת, שליח הציבור חוזר בקול על תפילת העמידה והקהל מצטרף אליו בקטעים מסוימים. תפילת העמידה נאמרת בשחרית מוסף מנחה ערבית. אסור למתפלל לדבר קרוץ ולרמוז בזמן תפילה. יש להזהר לא לשבת לפני או בד' אמות ( 2.40 מטר) של המתפלל שמונה עשרה.

חזרת הש"ץ

:לאחר שהקהל סיים להתפלל בלחש שליח הציבור פותח בתפילה להלן סדר התפילה
א. מתחילים בשלוש ברכות הקבועות, מגן אברהם, אתה גיבור והמלך הקדוש

ב. פיוטים קצרים

ג. אמירת נתנה תוקף- הקהל אומר לאט ובלחש והחזן חוזר אחריו, תחילת התפילה בשקט ובסיומה בקול רם בעת אמירת ותשבה ותפילה וצדקה ואח"כ ואתה הוא א-ל מלך חי וקיים. פרק מיוחד על נתנה תוקף

ד. אמירת קדושה בעמידה- בקהילות מסוימות אומרים את כל הפיטים הרשומים באותיות קטנות בין פסוקי הקדושה לאחר מכן אומרים פיוט וכל מאמינים

ה. עלינו לשבח- הקהל אומר "עלינו לשבח לאדון הכל" ובעת שאומרים "ואנחנו כורעים ומשתחווים" כל הקהל כורע על הרצפה משתחווה ונופל על פניו. לאחר מכן שליח ציבור חוזר בקול על התפילה ומשתחווה כנ"ל. יש להניח בד או מגבת על הרצפה לפני שמשתחווים. וכן להכין לשליח ציבור את המגבת ולפנות את עמוד התפילה בזמן שהוא משתחווה.

ז. אמירת מלכויות זכרונות ושופרות- תפילה זו כוללת שלש ברכות נוספות הנקראות "מלכויות, זכרונות, שופרות". בברכת "מלכויות" אנו מודים להקב"ה שברא את הכל ומקבלים את מלכותו עלינו לעולם ועד. בברכת "זכרונות" אנו מכריזים על אמונתנו שה' הוא הבורא הוא הזוכר כל מעשה ופעולה של כל נברא, ומשלם להם כפועלם. בברכת "שופרות" אנו חוזרים ומקבלים עלינו את עול התורה שניתנה בקול שופר, מחכים לגאולה השלמה שתהיה בקול שופר, ומבקשים שתקיעת השופר שלנו תתקבל ברצון לפני הבורא. לפני כל אחת מהברכות אומרים פסוקים ומזמורים מהתורה מהנביאים ומספר התהילים בסיום כל ברכה תוקעים בשופר ואומרים " היום הרת עולם" וארשת שפתינו יערב לפני"

ו. לקראת סיום הכהנים עולים לדוכן והחזן שר "ותערב לפניך תפילתינו כעולה וכקרבן" ומתפלל שתפילתו תתקבל ונחזור לימי קדם לעבודת בית המקדש

ז. הקהל אומר מודים דרבנן ושליח ציבור אומר מודים אנחנו לך

ח. ברכת כהנים- אם יש במנין כהנים הם מברכים את העם בברכת " יברך ה' וישמרך"

ט. החזן מסיים את תפילת העמידה

י. אומרים קדיש, תוקעים שוב בשופר ואומרים שוב עלינו לשבח אך כאן משתחווים קלות כבשאר ימות השנה

שינויים ותוספות בכל התפילות

בכל תפילות שחרית מנחה ערבית יש שינוי בברכות של תפילת העמידה בברכה השלישית חותמים את הברכה במילים: "המלך הקדוש". אם המתפלל סיים את הברכה כהרגלו, ולא שינה, יכול לתקן מיד. אבל אם לא תקן מיד - חייב לחזור לתחילת התפילה ולומר את סיום הברכה כנדרש. ישנן ארבע הוספות בתפילת העמידה (תפילת שמונה עשרה).
א. בברכה ראשונה לפני סיום הברכה "זכרנו לחיים..."
ב. בברכה שניה לפני סיום הברכה: "מי כמוך..."
ג. בברכת מודים: "וכתוב לחיים..."
ד. בברכת שים שלום: "בספר חיים..." -
הוספות אלו אינן מעכבות את התפילה, ומי ששכח אינו חוזר על התפילה כדי לאומרן.

אבות וגברים נשואים נוהגים ללבוש טלית ובגדי לבן (קיטל) בתפילות הבוקר של ראש השנה

ראש השנה תש"פ 2019

ראש השנה תש"פ 2019 יחול בעז"ה בימים שני ושלישי א-ב' תשרי

זמני כניסת חג ראש השנה 2019

ראש השנה תש"פ 2019
י-ם ת"א חיפה זמני כניסת ויציאת החג יום תאריך
18.17 18.33 18.24 הדלקת נרות יום א' של ר"ה ראשון 29/9/2019
19.03 19.04 19.03 *הדלקת נרות יום ב' של ר"ה שני 30/09/2019
19.01 19.03 19.02 צאת החג שלישי 1/10/2019
מאמר מס' 6
מאמר הבא: תקיעת שופר
מאמר הקודם:דיני ראש השנה

© כל הזכויות שמורת ללמוד וללמד

Design by OS Templates

אין לעשות שימוש מסחרי בתכני האתר. מותר להדפיס ולהפיץ לתועלת הציבור את דפי הלכות ראש השנה יום כיפור

ברכת חג שמח, צום קל ושנה טובה מצוות ללמוד וללמד מאגר שיעורי תורה וחברותא